Hình ảnh

THẦN LINH HỌC CAO ĐÀI VÀ ALLAN KARDEC

Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh (Trần Quang Cảnh)

(Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải ngoại)

Mục đích của bài tham luận là muốn trình bày về giáo thuyết Thần Linh học trong đạo Cao Đài, và giải thích một số sự kiện ở cõi Vô Hình mà tín đồ Cao Đài học được từ những Thánh ngôn do Thượng Đế và các Đấng Thiêng Liêng ban cho qua cơ bút. Tín đồ Cao Đài tin tưởng rằng tôn giáo của họ là tôn giáo đầu tiên có sự liên lạc trực tiếp với thế giới vô hình qua những buổi cầu cơ, chấp bút.

Tác giả sẽ giải thích về cuộc đời và sự nghiệp của Ông Allan Kardec (1804-1869). Ông Allan Kardec được xem như là người sáng lập thuyết Thần Linh học. Tác giả cũng sẽ trình bày những điểm tương đồng và những điểm khác biệt được ông Allan Kardec tiết lộ qua những tác phẩm xuất bản của Ông (như cẩm nang nói về Linh Hồn, cẩm nang nói về Đồng tử, Thánh kinh giảng nghĩa theo Thần Linh học, Trời và Địa Ngục) và những bài Thánh ngôn nhận được của đạo Cao Đài qua cơ bút. Sau cùng, tác giả sẽ chứng minh sự đồng hành của các hội viên Allan Kardec và tín đồ Cao Đài với mục đích giúp sự phát triển của Thần Linh học qua những công việc làm của hai nhóm này, điển hình bằng cách duyệt qua công việc của một Trung tâm Allan Kardec ở quốc gia Ba Tây và Pháp, và công việc của đạo Cao Đài tại Tây Ninh, Việt Nam.

Tín đồ Cao Đài tin rằng khi tôn giáo của họ được thành lập vào những năm 1920 tại Việt Nam, thì việc sáng lập này được trải qua một hình thức hoàn toàn mới lạ. Theo họ, kỳ này Đức Thượng Đế thay vì đưa xuống thế gian một Đấng Cứu Thế như Moses, Đức Chúa Jesus Christ, Đức Phật Thích Ca hay Đức Mohammed, để cứu rỗi nhân loại, Ngài trực tiếp đến với chúng ta qua huyền diệu cơ bút và cho những bài Thánh ngôn rất linh thiêng. Ngài không đến bằng hình ảnh, mà chỉ dùng tiếng nói để truyền đạt Thánh ngôn, giảng dạy giáo lý Cao Đài. Đối với tôn giáo Cao Đài, tất cả những gì chúng ta nghiên cứu và tìm hiểu như về giáo lý, về kinh lễ, về lễ nghi tôn giáo, về đẳng cấp chức sắc, về sự xây cất Tòa Thánh Tây Ninh, về áo mão, tất cả những thứ đó đều do Cơ Bút chỉ dẫn.

Tác giả mong rằng sẽ có thêm nhiều sự nghiên cứu về triết lý Thần Linh học trong Đạo Cao Đài và như vậy sẽ có thêm nhiều tài liệu hay sách nói về đề tài này.

Caodai Conference - © 2016 DeraCMS