Hình ảnh

Cuộc Hội Thảo Quốc Tế về Cao Đài được sự hổ trợ tổ chức của 3 Cơ Quan :

  • Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
  • Trung Tâm Học Vụ Xuyên Thái Bình Dương của Đại Học Nam California
  • Ban Đại Diên Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại

Hội thảo được tổ chức nhằm hướng đến các mục đích:

  • Làm phong phú thêm nguồn tài liệu nghiên cứu về đạo Cao Đài
  • Giới thiệu đạo Cao Đài với cộng đồng thế giới như một sản phẩm đặc trưng của văn hóa người Việt tại Nam Bộ
  • Gợi nguồn cảm hứng cho các nhà khoa học trong nước và quốc tế tiếp tục nghiên cứu về đạo Cao Đài không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các quốc gia khác trên thế giới.

Chúng tôi mong rằng sẽ được tiếp đón thêm nhiều học giả trên toàn thế giới đã từng nghiên cứu về Đạo Cao Đài hầu giúp chúng tôi thông hiểu dầy đủ hơn về tôn giáo này trong bối cảnh văn hóa, giáo lý và lịch sử của nước Việt Nam.

Caodai Conference - © 2016 DeraCMS