Hình ảnh

Ông Trần Quang Cảnh là một Chức sắc của Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh vào hàng phẩm Giáo Hữu. Chức vụ của Ông là  Trưởng Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải ngoại.  Với nhiệm vụ này, Ông cố gắng đi giải thích về đạo Cao Đài cho toàn thế giới được biết. Ông thường giúp đỡ các nhà nghiên cứu, các học giả muốn tìm hiểu về đạo Cao Đài. Trong những năm 1990, Ông là sáng lập viên của Hương đạo Cao Đài tại vùng  Hoa Thịnh Đốn, thủ đô của Hoa Kỳ, và được toàn tín đồ ở hải ngoại bầu vào chức vụ Hội trưởng Cơ quan Truyền giáo Cao Đài Hải ngoại.  Trong vòng 20 năm trở lại đây, Ông đã từng đi đến nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ và nhiều quốc gia để thuyết trình về đạo Cao Đài tại các đại học hay hội đoàn như CESNUR (Center for Study of New Religions – Trung tâm Nghiên cứu các nền Tân Tôn giáo) ở Philadelphia (Pennsylvania), như IARF (International Associations for Religious Freedom – Liên hiệp Hội đoàn Quốc tế tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo) ở Vancouver (Canada). Ông cũng đã đến thuyết trình tại Đại học Vienna (Austria, Áo), tại Đại học Missouri (Hoa Kỳ), tại Đại học Budapest (Hungary). Ông đã giúp đỡ Phân khoa Tôn giáo Thế giới tại Viện Đại học Dhaka (Bangladesh) mở lớp giảng dạy về môn Cao Đài giáo cho sinh viên bậc Cử Nhân và Thạc sĩ. Tổ chức của Ông cũng đã cung cấp học bổng cho sinh viên muốn học lên cấp bậc Tiến sĩ về đạo Cao Đài. Ngoài ra, trong năm 2013, Ông đã hướng dẫn một phái đoàn Chức sắc cao cấp của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đến tham dự Lễ hội của tôn giáo Oomoto ở Nhựt và hai tôn giáo Tiên thiên Cứu giáo Hồng Vạn (còn gọi là Tao Yuan) và Nhứt Quán đạo (I-Kuan Tao) ở Đài Bắc, Đài Loan.

Caodai Conference - © 2016 DeraCMS