Hình ảnh

Huỳnh Ngọc Thu là tiến sĩ dân tộc học, trưởng Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), và chuyên nghiên cứu về đạo Cao Đài. Ông viết Luận án tiến sĩ về Đời sống tín đồ của Cao Đài trong bối cảnh văn hóa Nam Bộ. Ông đã có những bài viết liên quan đến đạo Cao Đài như “Nhị nguyên trong đạo Cao Đài ở Nam Bộ”, tạp chí Phát triển khoa học & Công nghệ, số X3/2011; “Đại lễ vía Đức Chí tôn của đạo Cao Đài ở TP. Hồ Chí Minh” trong sách Chuyển đổi tôn giáo ở Việt Nam, NXB Tri Thức, năm 2008; “Nghi lễ chuyển đổi của đạo Cao Đài ở Nam Bộ” trong sách Hội nghị thông báo Dân tộc học, NXB Văn hóa Dân tộc, năm 2007; “Hỗn dung văn hóa – một nhân tố phát triển của đạo Cao Đài ở Đồng bằng sông Cửu Long” trong sách Đồng bằng sông Cửu Long – Thực trạng và giải pháp để phát triển bền vững, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2006… Hiện nay, ông đang thực hiện đề tài cấp trọng điểm Đại học Quốc gia với tiêu đều Đạo Cao Đài ở Nam bộ và mối quan hệ với bên ngoài.

Caodai Conference - © 2016 DeraCMS